VW Transporter x2, VW Caddy - Zd-Wola, Moniuszki 1A

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2018r godz. 11:00 - 11:15 w miejscowości 98-220 Zduńska Wola, ul. Moniuszki 1a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości

należących do dłużnika

Zbigniew Wieczorek i składających się z:

Lp.

 

 

Nazwa ruchomości

 

 

Ilość

 

 

Wartość szacunkowa

 

 

Cena wywołania

 

 

1

 

 

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER rok prod. 2001, nr rej. EZD77VN

 

1

[szt.]

22 000,00

*)

16 500,00 *)

 

2

 

 

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER rok prod. 2000, nr rej. EZD77VG

 

1

[szt.]

20 000,00

*)

15 000,00 *)

 

3

 

 

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN CADDY (2KN)

rok prod. 2007, nr rej. EZD34NS

 

1

[szt.]

30 000,00

*)

22 500,00 *)

 

*) kwota zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. w dniu 08.02.2018r. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika czynnej w dni pracujące lub wpłacić na konto komornika: Bank PEKAO S.A. nr 32 1240 3305 1111 0000 2937 6397. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 2396/17. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji (art. 867

 

2 § 2 k.p.c.). Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 8672 § 3 k.p.c.). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 § 4 k.p.c.).

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 k.p.c.). Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia (art. 872 § 1 k.p.c.).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 1 2 k.p.c.).

 

Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 106c  pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku dostawy towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rzecz faktury potwierdzające dokonanie dostawy tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany z dostawą towarów.

Komornik może odwołać licytację bez podania przyczyny.