I licytacja nieruchomości - Braterska 25, Zd-Wola

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1Z/00019628/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-01-2018r o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali nr - do ustalenia, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej

(działka nr 609/11 o powierzchni 768 m2) zabudowanej domem o przeznaczeniu mieszkalnym (parter, piętro, podpiwniczenie niskie - o łącznej powierzchni zabudowy 156 m2), w stanie funkcjonalnym, czynnym w ograniczonym zakresie oraz budynkiem handlowo-usługowym (o powierzchni zabudowy 64 m2) należącej do dłużnika: Marian Kostulski położonej: 98-220 Zduńska Wola, ul. Braterska 25,  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SR1Z/00019628/3.

 

Suma oszacowania wynosi 443.291,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    332.468,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.329,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO SA I O/Zduńska Wola 32 124033051111000029376397

Rękojmia winna się znajdować na koncie komornika przed dniem licytacji.

 

Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z Banku o dokonanej wpłacie.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.